Tréningy a školenia
Hodnotenie pracovníkov

Účinný nástroj zvyšovania motivácie a výkonnosti pracovníkov

Objektívne zhodnotenie doterajšieho výkonu pracovníkov a formulácia cieľov pre jednotlivých pracovníkov na ďalšie obdobie, je jedným zo základných nástrojov zvyšovania výkonnosti pracovníkov s orientáciou na strategické zámery firmy. Ucelený systém hodnotenia pracovníkov vo firme môže v značnej miere podporiť motiváciu pracovníkov pre dosahovania čo najlepších výkonov a zároveň motivovať ich záujem na vlastnom rozvoji. V systéme hodnotenia pracovníkov má kľúčovú rolu zručnosť nadriadeného viesť hodnotiaci rozhovor. Práve na zlepšovanie zručnosti vedenia hodnotiacich rozhovorov je zameraný tento výcvikový kurz. V rámci tohoto kurzu si jednotliví účastníci zoznámia so zručnosťami potrebnými pre vedenie hodnotiaceho rozhovoru. Zároveň si tiež prakticky vyskúšajú vedenie hodnotiaceho rozhovoru, tak aby tento rozhovor bol obojstranne prínosný a pre ich podriadených motivujúci ako z hľadiska zlepšovania ich výkonu tak aj plánovania ich ďalšieho rozvoja.
Dĺžka kurzu: 2 dni.

Vaše prínosy z kurzu

  • uvedomenie si významu hodnotenia pre hodnotiteľa, hodnoteného a organizáciu
  • identifikovanie zručností potrebných na vedenie obojstranne prínosného hodnotiaceho rozhovoru
  • posilnenie zručností účastníkov praktickým výcvikom v priebehu kurzu

Kto by sa mal kurzu zúčastniť?

  • Manažéri rôznych úrovní, ktorí hodnotia svojich pracovníkov

Program kurzu

Systém hodnotenia pracovníkov vo firme
- prepojenie systému hodnotenia vo firme so strategickými zámermi firmy

Príprava hodnotiaceho pohovoru
- stanovenie realistických cieľov hodnotenia vašich pracovníkov
- výber kritérií pre hodnotenie pracovníkov
- prostredie na vedenie pohovoru

Motivácia pracovníkov
- význam motivácie pracovníkov pri dosahovaní stanovených cieľov
- čo motivuje a demotivuje pracovníkov, motivačné faktory
- praktické kroky pre motiváciu

Zručnosti vedenia hodnotiacich rozhovorov
- identifikovanie rozličných druhov rozhovorov
- zhrnutie zručností potrebných pre vedenie hodnotiaceho pohovoru

Praktické precvičovanie hodnotiaceho rozhovoru
- vedenie hodnotiaceho pohovoru v dvojiciach so spätnou väzbou skupiny s využitím videozáznamu
- chyby pri hodnotení pracovníkov

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS