Ponúkané služby
Firemné poradenstvo

Firemné poradenstvo poskytujeme hlavne v týchto troch oblastiach:

 Finančná oblasť

 • Preverenie existujúceho financovania a stavu pracovného kapitálu.
 • Nastavenie štandardov v dodávateľsko-odoberateľských vzťahoch.
 • Vyjednávanie s bankami a refinancovanie nevýhodných úverov.
 • Zmena existujúcich nevýhodné zmluvné vzťahy.

 Ľudské zdroje

 • Odmeňovanie zamestnancov – nastavenie systému odmeňovania z hľadiska základných miezd, variabilnej zložky a benefitov
 • Rozvoj zamestnancov – zlepšenie systému identifikácie vzdelávacích a rozvojových potrieb na základe kompetenčného modelu, príprava tréningových plánov
 • Hodnotenie pracovného výkonu – proces riadenia podľa cieľov, definovanie spôsobu nastavovania a hodnotenia individuálnych cieľov.
 • Riadenie talentov – pomôžeme vám identifikovať vašich kľúčových zamestnancov s vysokým rozvojovým potenciálom do budúcnosti, zadefinujeme ich rozvojové a kariérne plány, aj motivačné programy.
 • HR controlling – zadefinujeme kľúčové ukazovatele výkonu vašich procesov, spôsoby ich merania a vyhodnocovania. Na základe vývoja kľúčových ukazovateľov výkonu budete môcť prijímať rozhodnutia smerujúce k zefektívneniu jednotlivých procesov.
 • Administrácia pracovného pomeru - zabezpečíme pre vás komplexnú administráciu pracovných pomerov vašich zamestnancov v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami, vrátane zákonom stanovených školení a spracovania mzdovej agendy.
 • Kolektívne vyjednávanie - na základe našich skúseností vám poradíme, ako si zabezpečiť efektívne vzťahy so zástupcami zamestnancov a podporíme vás v procese kolektívneho vyjednávania.

 Komplexná reštrukuralizácia a oživenie firmy

 • Analýza jednotlivých oblastí firmy a identifikácia slabých miest.
 • Návrh riešení na okamžitú zmenu s prioritou na odstránenie najväčších problémov  zníženie nákladov.
 • Reštrukturalizácia finančných zdrojov, vyjednávanie s bankami a investormi.
 • Efektívny marketing.
 • Nastavenie systémov riadenia: financií, ľudských zdrojov, informačných systémov.
 • Nastavenie odberateľsko-dodávateľských vzťahov.

 

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS