Ponúkané služby
Neziskové projekty

Zapájame sa do rôznych neziskových projektov, buď ako partner, žiadateľ alebo dodávateľ aktivít. Taktiež poskytujeme pomoc pri samotnom spracovaní projektov.

 V rámci neziskovej organizácie poskytujeme hlavne tieto služby:

 1. vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry detí, mládeže  dospelých;
 2. rozvoj ľudských zdrojov,  celoživotného / ďalšieho vzdelávania vrátane  rekvalifikácie, organizovania odborných seminárov a konferencií;
 3. výskum, vývoj, vedecko-technické služby a informačné služby;
 4. ochrana ľudských práv a základných slobôd;
 5. podpora regionálneho rozvoja, cestovného ruchu a zamestnanosti;
 6. posilňovanie sociálnej inklúzie skupín obyvateľstva ohrozených sociálnym vylúčením;
 7. tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
 8. propagácia a marketing trvalo udržateľného rozvoja vidieckych oblastí;
 9. spolupráca so zahraničnými subjektmi za účelom prehlbovania vzťahov, výmeny skúseností a cezhraničného rozvoja;
 10. v spolupráci s orgánmi životného prostredia zabezpečovanie ochrany prírody a životného prostredia prostredníctvom šírenia osvety medzi obyvateľstvom.

 Doterajšie hlavné ukončené projekty:

 • Žiadateľ a organizátor projektu dlhodobého vzdelávania stredného manažmentu ZEST a.s., Michalovce z fondu Phare – Rozvoj ľudských zdrojov, Know-How fond/MANAGEMENT INICIATIVES FUND - Projekt.
 • Lektorské zabezpečenie projektu Tréning osobnostných zručností dlhodobo nezamestnaných pre zvýšenie ich šance na trhu práce v spolupráci s Technickou univerzitou Košice financovaného z Grantu rozvoja ľudských zdrojov NUP.
 • Partner v projekte REDILEM programu Leonardo da Vinci, na ktorom sa podieľali partneri z Českej republiky, Francúzska, Nemecka, Rakúska, Švédska a Slovenska. Cieľom bolo navrhnúť, vypracovať a do praxe zaviesť účinný systém dištančného vzdelávania podnikateľov (najmä zo skupiny malých a stredných podnikov).
 • Partner v projekte EINET programu Leonardo da Vinci, na ktorom sa podieľalo okolo 40 partnerov zo 16 krajín. Jednalo sa o jednu z najväčších medzinárodných sieti pre podporu nových foriem vzdelávania a podnikavosti podporených v rámci programu Leonardo da Vinci.

 

 

Vyhľadávanie:
Kontakt

PROACTIVA, s.r.o.
Bankov 3
040 01 Košice

Phone: +421 55 632 0009
Mobile: +421 911 692 208
E-mail:
proactiva@proactiva.sk

Pobočky:
Humenné:
tel/fax: 00421 57 775 5116
Prešov:
tel/fax: 00421 51 770 2355

» KONTAKTNÝ FORMULÁR «

Partneri
  Plejsy Kurzy EduWorld  

 

Nie je múdry ten, kto veľa vie, ale ten, kto vie, čo je potrebné.

 

PROACTIVA, n.o.
Bankov 3,
040 01 Košice
phone: +421 55 632 0009, +421 903 692 208
e-mail:proactiva@proactiva.sk
Powered by: Profistranky CMS